PĀRDOŠANAS LĪGUMA ATSAUKŠANA UN PREČU ATGRIEŠANA

HOTLIPS ir tiesības bez soda atkāpties no tiešsaistes veikalā noslēgtā pirkuma līguma un atteikties no pakalpojuma sniegšanas vai pasūtīto preču piegādes šādos gadījumos:

- Prece nav noliktavā
- Veikalā precei tika kļūdaini norādītas preces cena vai funkcijas, jo interneta veikalā ir pieļauta sistēmas kļūda. Ja HOTLIPS nespēj izpildīt e-veikalā ievietoto pasūtījumu, 3 darba dienu laikā pēc pasūtījuma veikšanas pircējs tiks informēts pa pasūtījumā norādīto kontakttālruni vai e- pasta adresi. Pircēja veiktais avansa maksājums tiek atmaksāts 3 darba dienu laikā, ja vien ar Pircēju nav panākta cita vienošanās. Preču neatbilstības vai trūkumu gadījumā Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai HOTLIPS aizvieto Preci ar trūkumiem un / vai trūkumiem, vai atkāpties no pirkuma līguma un atgriezt preces ar trūkumiem uz HOTLIPS rēķina. Pirktās preces nevar atgriezt, ja tās ir izgatavotas atbilstoši Pircēja personīgajām vajadzībām un saskaņā ar Pircēja noteikumiem. HOTLIPS neatbild par defektiem, kas saistīti ar kādu no šiem:
- lietošanas dēļ, kas nav paredzēta un / vai nav ieteicama;
- sakarā ar to, ka Pircējs nav ievērojis instrukcijas un / vai ieteikumus;
- kaitējumu, ko tīši vai netīši radījis Pircējs; Pārdošanas gadījumā patērētājam atteikuma tiesībām un preces ar trūkumiem atgriešanai tiek piemēroti attiecīgie Saistību likuma noteikumi. Preces var tikt atgrieztas 14 dienu laikā pēc to saņemšanas. Pārtikas preces nevarēs atsaukt 14 dienu laikā pārtikas higiēnas apsvērumu dēļ, un HOTLIPS nevarēs atkārtoti atsaukt atsauktās preces.

HOTLIPS piekrīt atkāpties no pirkuma līguma tikai tajos gadījumos, kad sniegtā informācija par precēm ir nepareiza vai klientam ir nosūtītas neatbilstīgas preces. Trīs darba dienu laikā pēc preču saņemšanas pircējam jānosūta bezmaksas pieteikums uz HOTLIPS uz e- pastu info@hotlipslv. Brīvas formas izziņā jābūt informācijai par atpakaļ nosūtāmajām precēm, atgriešanas iemeslu un pasūtījuma numuru. Neatbilstošu preču atgriešanas gadījumā par precēm samaksātā summa kopā ar atgriešanas transporta izmaksām tiks ieskaitīta Pircēja bankas kontā (Tam, no kura sākotnēji tika apmaksāts pasūtījums) 5 dienu laikā pēc paziņojuma par atteikumu saņemšanas. Ja pēc preču atgriešanas Hotlips preču stāvokļa pārbaudē ir atklājies, ka atdodamās preces ir izmantotas vai ir pasliktinājušās, Pircējs ir atbildīgs par preču vērtības samazināšanos. Hotlips var iesniegt prasību šajā sakarā 30 dienu laikā pēc Preces atgriešanas, un pircējs ir atbildīgs par visiem Produkta bojājumiem. Gadījumā, ja pircējs nepiekrīt kompensācijā, kas norādīta paziņojumā par kompensāciju, pircējam ir tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu, lai noteiktu preces vērtību. Izdevumus, kas saistīti ar ekspertīzi, sadala uz pusēm starp Pircēju un Hotlips, izņemot. gadījumos, kad vienas puses nostāja izrādās nepamatota. Tādā gadījumā ekspertīzes izmaksas sedz puse, kuras nostāja šķiet nepamatota. Kredītkaršu maksājumi tiek atmaksāti tikai tajā pašā kartē, no kuras tika veikts maksājums.


Atbildība:

Hotlips ir atbildīgs pret Pircēju, un Pircējs ir atbildīgs pret Hotlips par zaudējumiem, kas otrai pusei nodarīti, pārkāpjot šos noteikumus un nosacījumus Igaunijas Republikas likumdošanas noteiktajos gadījumos un apjomā. HOTLIPS ir personas datu pārzinis. HOTLIPS pārsūta maksājuma veikšanai nepieciešamos personas datus pilnvarotajam apstrādātājam Maksekeskus AS. Strīdi starp HOTLIPS un Pircēju par produktu iegādi no tiešsaistes veikala tiks atrisināti sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, pircējam ir tiesības vērsties tiesā ar sūdzību vai iesniegt sūdzību Patērētāju sūdzību komisijā, izmantojot Patērētāju tiesību aizsardzības pārvaldi. Komisijas maksa patērētājam ir bez maksas, un darījuma vērtībai jābūt lielākai par 20 eiro. Patērētājs var iesniegt sūdzību pats vai ar pārstāvja starpniecību. Patērētāju tiesību aizsardzības pārvaldes dati ir pieejami Patērētāju tiesību aizsardzības pārvaldes tīmekļa vietnē, lai risinātu problēmas Eiropas Savienības dalībvalstīs, sazinieties ar Eiropas Savienības Patērētāju centru.